KİŞİSEL VERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Gökçe Kravat Üretim ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. için önemli bir konudur. Gökçe Kravat veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ( KVKK ) uyum sağlanması için KVKK'nın  öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.


Tanımlar

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,kaydedilmesi,depolanması,muhafaza edilmesi,değiştirilmesi,yeniden düzenlenmesi,açıklanması,aktarılması,devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade eder.


Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Adı: Gökçe Kravat Üretim ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Kirazlı Mah. 1233. Sk: No:3/A Bağcılar/İstanbul
VKN : 4000506459
Vergi Dairesi: Kocasinan Vergi Dairesi    
Telefon Numarası : 0212 656 52 34
E-posta Adresi : destek@gokcekravat.com
KEP Adresi : gokcekravat@hs01.kep.tr


Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Dayanağı 

Gökçe Kravat kişisel verileri Websiteleri, Websitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

Ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla verilerin toplanılması ve kullanılması gerekmektedir. 


Kişisel Verilerin Toplanmasında Kullanılan Yöntemler

www.gokcekravat.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve meri mevzuat hükümleri uyarınca Gökçe Kravat tarafından işlenmektedir.

www.gokcekravat.com web sitesi çerez ( cookie ) kullanan bir sitedir.Çerez ; kullanmakta olunan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesini sağlayan çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan dosyadır.

www.gokcekravat.com web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun süre kalır. Çerezlerin tutulmasını istemiyorsanız tarayacınızın ayarlar bölümünden kapatabilirsiniz.


Kişisel Verileri Kullanma Amacımız

Yasal olarak elde ettiğimiz kişisel veriler, müşterilerimizin oluşturduğu siparişlerle akdetmiş olduğumuz Mesafeli Satış Sözleşmesinin ifası için kullanılmaktadır. Bu amaç KVKK 5/2-c maddesine uygun meşru bir amaçtır. Kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla başka hiç bir amaç için kullanılmamaktadır,işlenmemektedir.

www.gokcekravat.com sahip olduğu kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere uygun davranır.

a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
b)Doğru ve gerektiğinde güncel 
c)Belirli,açık ve meşru amaçlar için 
d)İşlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü 
e)İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaçlar için uygun süre kadar muhafaza etme


Kişisel Verilerin Korunması ve Paylaşılması

www.gokcekravat.com sahip olduğu kişisel verileri korumak için gerekli idari ve teknik tedbirleri almıştır. Bu kapsamda verilerin tutulduğu veritabanı SSL güvenlik sertifikasına sahiptir.

www.gokcekravat.com sahip olduğu kişisel verileri sadece sözleşmenin ifası için taşıyıcı firma ve ödeme aracısı firma ile paylaşmaktadır. Bunun dışında 3. kişilerle paylaşma söz konusu değildir. KVKK 5 ve 6. madde ile diğer kanunlardan doğan istisnalar saklıdır. Gökçe Kravat kişisel verilerin taşıyıcı firma veya ödeme aracısı firmayla paylaşılmasından sonra meydana gelen ihlallerden sorumlu değildir.

www.gokcekravat.com sahip olduğu kişisel verilerin yurtdışına aktarımını hiç bir şekilde yapmamaktadır.


İlgili Kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan Doğan Hakları

KVKK madde 11 uyarınca destek@gokcekravat.com adresine mail atarak aşağıda ki bilgileri öğrenebilirsiniz.

İlgili Kişi;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işleme amacını ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)Kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilerin bildirilmesini isteme,

g)Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesiyle ortaya çıkan zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.